Humanistyczne Konsorcjum Naukowe 

Horyzonty i źródła nowej humanistyki
Język, literatura, kultura, edukacja

 

Partnerzy

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

O KONSORCJUM

W projektowaniu wspólnych zadań badawczych chcemy uwzględnić specjalistyczne kompetencje i osiągnięcia obu ośrodków w taki sposób, by działalność naukowo-dydaktyczna każdego z nich mogła wzbogacić się o wartości innowacyjne. Oznacza to, z jednej strony, możliwość integracji dotychczas prowadzonych badań, z drugiej zaś - poszerzanie oraz modyfikację przyjętych strategii rozwoju obu Wydziałów.

Oprócz realizacji zadań badawczych, edukacyjnych i formacyjnych, Konsorcjum będzie tworzyć nowy wzór środowiskowej integracji naukowo-dydaktycznej. Złączenie sił dwóch najlepszych w kraju ośrodków polonistycznych (wyróżnionych parametryzacyjną kategorią A+) zwielokrotni na zasadzie synergii możliwość realizacji oryginalnych zadań poznawczych, ułatwi pozyskiwanie środków finansowych oraz przyczyni się do udoskonalenia kształcenia młodych kadr.

Misją konsorcjum jest kształtowanie nowoczesnego dyskursu humanistycznego poprzez wspólną realizację inicjatyw badawczych objętych ogólną formułą "Horyzonty i źródła nowej humanistyki. Język, literatura, kultura, edukacja", a także prowadzenie w różnych formach działalności edukacyjno-popularyzatorskiej.

CEL NAUKOWY


opracowywanie zadań badawczych, obejmujących między innymi językoznawstwo, teorię komunikacji, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, studia nad pamięcią kulturową, translatologię, antropologię literatury, komparatystykę, estetykę, teatrologię, filmoznawstwo, performatykę, historię i teorię mediów, cyfrową humanistykę, edytorstwo, a także słowianoznawstwo, kulturę bałycką, kulturę śródziemnomorską, tradycję klasyczną, glottodydaktykę.

CEL DYDAKTYCZNY


sprzyjający wzmocnieniu innowacyjności kształcenia kadr oraz podniesieniu atrakcyjności programów edukacyjnych przez ich modernizację dzięki osiąganym wynikom badań naukowych (np. modernizacja programów kształcenia prowadzonego w obu ośrodkach dzięki aplikacji uzyskanych wyników badań, uczestniczenie kadry naukowej w działalności dydaktycznej w formie wykładów gościnnych lub seminariów, intensyfikacja wymiany studencko-doktoranckiej w ramach programu MOST, organizacja międzyuczelnianej szkoły letniej dla doktorantów w formule ogólnopolskiej i międzynarodowej).

CEL POPULARYZATORSKI

wyrażający się w poszukiwaniu atrakcyjnych sposobów upowszechniania wyników badań w społeczeństwie (wspólne uczestniczenie w akcjach popularyzujących oraz promujących naukę w środowiskach pozaakademickich, popularyzacja tematyki prowadzonych badań: uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez media, a także za pośrednictwem Internetu, upowszechnianie wyników badań w postaci cyfrowej). 

TEMATY BADAWCZE

Konsorcjum pracuje nad licznymi przedsięwzięciami naukowymi, które ujęte są w ramy następujących dużych projektów, roboczo nazywanych flagowymi:

Wczoraj wróg - dziś przyjaciel. Kulturowe reprezentacje procesów pojednawczych w Europie Środkowej i na Bałkanach

Lokalność w literaturze,

języku i kulturze

..

Historia przekładu literackiego w Polsce. Obszary, metody, konteksty

 

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

SEKRETARIAT

konsorcjum@amu.edu.pl

ul. Fredry 10
61-701 Poznań